S.C.I.L.profile Logo

Algemene voorwaarden

Sensus
Mensen met een voorkeur in dit gebied weten de gevoelige snaar te raken, zijn inlevend en bedachtzaam. Ze weten door oprechte aandacht, vertrouwen en sympathie een goede sfeer te creëren. Je voelt je gehoord en je voelt je goed.
Corpus
Deze mensen weten je te bewegen. Ze spreken met heel hun lichaam en ze kunnen zonder gebruik van al te veel woorden laten zien wat de bedoeling is. De gebaren spreken voor zich.
Intellektus
Mensen met een voorkeur in dit gebied zijn goed voorbereidt, bedachtzaam en beschouwend. Ze overtuigen door grondige analyses en zorgen voor een feitelijke en objectieve onderbouwing. De inhoud staat voorop.
Lingua
Ze slaan de spijker op zijn kop, wegen hun woorden, halen je de woorden uit je mond en hebben er de juiste woorden voor. Ze zullen bloemrijk spreken, je met metaforen en verhalen overtuigen. Zijn/haar stem klinkt als een klok.

Algemene voorwaarden
Contractvoorwaarden in het kader van koopcontracten die via het platform https://andreasbornhaeusser.de worden gesloten.

tussen

Präsentainment Group GmbH
Schloßstraße 68
12165 Berlin
Telefoon 004930 844 17 377
Ingeschreven als HR B 136742 B bij de plaatselijke rechtbank Charlottenburg (Berlijn)
UST-ID-nr. volgens §27a UStG: DE 195126422

– hierna de “Aanbieder” genoemd –

en

de in § 2 van deze algemene voorwaarden genoemde gebruikers van dit platform – hierna “klant/klanten” genoemd – worden gesloten.

§1 Toepassingsgebied, definities
(1) Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in de ten tijde van de bestelling geldende versie. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) Voor de verkoop van digitale producten zijn met name de aan de digitale producten gehechte licentieovereenkomsten van toepassing op de beperkingen die uit de productbeschrijving of anderszins uit de omstandigheden voortvloeien. In het geval van Zweifest wordt alleen privégebruik zonder recht op wederverkoop of sublicentie verleend.

 §2 Sluiting van het contract
(1) De klant kan producten uit het productassortiment van de leverancier kiezen en deze in een zogenaamd winkelmandje verzamelen door op de knop “In winkelmandje plaatsen” te klikken. Via de knop “Koop nu” dient hij een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken.

(2) De leverancier stuurt de klant dan per e-mail een automatische ontvangstbevestiging met als onderwerp “Bevestiging van uw bestelling bij Andreas Bornhäußer”, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant met de functie “Afdrukken” kan afdrukken. De bestelling van de klant (1) vertegenwoordigt het aanbod om een contract te sluiten met de respectievelijke inhoud van het winkelmandje. De ontvangstbevestiging (orderbevestiging) staat voor de aanvaarding van het aanbod door de aanbieder. De inhoud van de orde is hierin samengevat. In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit bestelling, GTC en orderbevestiging) door ons naar de klant gestuurd op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk). De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

(3) De overeenkomst wordt gesloten in de talen: Duits, Nederlands.

§3 Levering, beschikbaarheid van goederen, betalingsmodaliteiten
(1) De door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf de datum van onze orderbevestiging (§ 2 lid 2 van deze algemene voorwaarden), onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de koopprijs.

(2) Indien het door de klant in de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de aanbieder de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als de levering meer dan twee weken vertraging oploopt, heeft de klant het recht om het contract op te zeggen. Bovendien heeft de aanbieder in dit geval ook het recht om zich uit het contract terug te trekken. In dit geval zal hij de reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

(3) De klant kan de betaling per bankoverschrijving, betaling per cheque, PayPal.

(4) De betaling van de koopprijs is onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd. Als de vervaldatum van de betaling wordt bepaald volgens de kalender, dan is de klant al in gebreke van de datum.

§4 Eigendomsvoorbehoud
Totdat de koopprijs volledig is betaald, blijven de geleverde goederen eigendom van de leverancier.

§5 Prijzen en verzendkosten
(1) Alle prijzen op de website van de aanbieder zijn inclusief de geldende wettelijke btw.

§6 Garantie voor materiaalfouten
(1) De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). BGB. Voor ondernemers bedraagt de garantietermijn voor door de leverancier geleverde artikelen 12 maanden.

§7 Aansprakelijkheid
(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims van de klant als gevolg van letsel aan het leven, ledematen of gezondheid of door het niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede aansprakelijkheid voor andere schade op grond van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken.

(2) In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, indien deze het gevolg is van eenvoudige nalatigheid, tenzij het gaat om schadeclaims van de klant als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 zijn ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de dienstverlener indien de vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

(4) De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onverlet.

§8 Opmerkingen over gegevensverwerking
(1) De aanbieder verzamelt gegevens van de klant in het kader van de afhandeling van contracten. Hij neemt met name de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en de wet op de telemedia in acht. Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder de inventaris en gebruiksgegevens van de klant alleen verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de contractuele relatie en voor het gebruik en facturering van telemedia.

(2) Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder de gegevens van de klant niet gebruiken voor reclamedoeleinden, markt- of opinieonderzoek.

§9 Slotbepalingen
(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het internationaal privaatrecht.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de maatschappelijke zetel van de aanbieder.

(3) De overeenkomst blijft in de overige delen ervan bindend, ook al zijn afzonderlijke punten juridisch ondoeltreffend. De eventuele ineffectieve punten worden vervangen door de wettelijke bepalingen. Indien dit een onredelijke ontbering voor een van de overeenkomstsluitende partijen zou betekenen, wordt het contract als geheel ongeldig.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, ODR-VO en § 36 VSBG:
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) op https://ec.europa.eu/consumers/odr Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.